Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Art-Dům Project, s.r.o.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavření kupní smlouvy se považuje za souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami
a reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje Art-Dům Project. s.r.o., ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky zkontroloval její stav (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

2. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu skladu:


Skladproeshop.cz - MIMIO (Baby M Decor) 

Třída Národní Svobody 20/16

397 01, Písek

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů – zejména poštovného které uhradil
při odeslání reklamovaného zboží. V takovém případě oskenujte podací lístek a zašlete
na náš kontaktní email: 
info@babymdecor.cz

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

V případě, že se vada objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že byla vadná již při převzetí.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud nemá věc vlastnosti stanovené v písmenech a) – e), tak může požadovat i dodání nové věci, pokud to není nepřiměřené. Pokud se však taková vada týká pouze součásti věci,
lze požadovat pouze výměnu této součásti. Pokud nejde ani to, může odstoupit od smlouvy. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího;
to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Byla-li kupujícímu již poskytnuta služba, není z toho prodávající ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 občanského zákoníku.

Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu stanovenou občanským zákoníkem.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu
tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil
kupujícího na povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 

V krajním případě je také věc možné řešit skrze mimosoudní řešení sporů zprostředkované Českou obchodní inspekcí na následujících stránkách: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Nejdříve je ale vhodné jakékoli nejasnosti konzultovat přímo s námi.